:

Plantering och skötsel av Thuja

Innehållsförteckning:

 1. Välj rätt sort
 2. Markförberedelse
 3. Planteringsprocess
 4. Gödsling
 5. Vattning och bevattning
 6. Beskärning
 7. Sjukdomar och skadedjur
 8. Vinteråtgärder

Välj rätt sort


Att välja rätt sort av thuja är avgörande för att uppnå önskat resultat i trädgården. Det finns flera sorter att ta hänsyn till, med varierande egenskaper när det gäller storlek, växtform och tålighet. Nedan presenteras en översikt över de vanligaste sorterna för att underlätta ditt val.

Välj rätt sort

Bestämma planteringsplats


Planteringsplats för Thuja:
 • Välj en plats med god dränering.
 • Tujor föredrar soliga till halvskuggiga lägen.
 • Se till att jorden är näringsrik och humusrik för bästa tillväxt.
 • Avoid platsen inte är utsatt för starka vindar.
 • Tänk på växtens slutliga storlek för att undvika trängsel.

Köpa plantor


När du köper plantor av thuja är det viktigt att välja hälsosamma exemplar med friskt, grönt barr. Kontrollera att plantorna inte har skador eller tecken på sjukdomar och ohyra. Priset kan variera beroende på storlek och sort. Köp gärna thujaplanter från ett välrenommerat plantskola eller trädgårdscenter där du kan få råd om plantering och skötsel.

Markförberedelse


För att din plantering av thuja ska bli så lyckad som möjligt är markförberedelse ett kritiskt steg. En noggrann förberedelse av jorden säkerställer att dina växter får optimala förutsättningar att etablera sig och växa kraftfullt. Här genomgår vi de viktigaste stegen för att förbereda marken innan dina thujor planteras.

Markförberedelse

Gräva planteringshålet


Steg Beskrivning
1. Gräva ett planteringshål som är dubbelt så brett och lika djupt som rotsystemet.
2. Tillsätt organiskt material i hålet, t.ex. kompost eller mull, för att förbättra jordstrukturen.
3. Säkerställ god dränering genom att lösa upp och vända jorden i botten av hålet.

Förbättra jorden


För att plantera thuja bör du förbättra jorden genom att blanda i organiskt material som kompost eller välbrunnen gödsel. Detta ökar jordens näringsinnehåll och förbättrar dess struktur, vilket gynnar växtens tillväxt och hälsa. Om jorden är tung lerjord, kan sand eller grus blandas i för att förbättra dräneringen.

Dränering


God dränering är viktig för thuja. Vattensamlingar i rotsystemet kan leda till rötterna ruttnar.

Säkerställ att planteringshålet har dränerande material som grus eller lecakulor i botten.

Välj en plats där vatten inte står kvar efter regn.

Använd planteringsjord som tillåter god luftgenomströmning och en stabil vattennivå.

Planteringsprocess


Att plantera thuja innebär mer än att bara sätta en planta i marken. För att din thuja ska kunna etablera sig väl och växa sig stark krävs noggrannhet under planteringsprocessen. I följande stycke går vi igenom de viktiga stegen från val av plats till eftervård, för att säkerställa att dina thujor får den bästa möjliga starten.

Planteringsprocess

Plantera rätt djup


Tips för att Plantera Thuja på Rätt Djup
Markförberedelse: Gräv ett hål dubbel bredd och lika djupt som rotsystemet.
Plantdjup: Thuja planteras så att jordnivån sammanfaller med toppen av rotklumpen.
Efter plantering: Vattna rikligt och täck med ett lager mulch för att bevara fuktighet.

Placera plantan


För att placera en thuja-planta korrekt bör du följa dessa steg:

 1. Välj en solig till halvskuggig plats med väldränerad jord.
 2. Gräv ett planteringshål som är dubbelt så brett och lika djupt som rotklumpen.
 3. Förbättra jorden med kompost eller planteringsjord för att främja tillväxt.
 4. Centrera thuja-plantan i hålet och försäkra dig om att rotknölen är i jordytans nivå.
 5. Fyll igen hålet med jord och packa lätt runt plantan.
 6. Vattna grundligt efter plantering och håll jorden fuktig de första veckorna.

Observera avståndet mellan thujor om du planterar en häck; det rekkeommenderade avståndet varierar beroende på thuja-sorten.

Vattna väl


Det är viktigt att vattna thuja ordentligt efter plantering. Regelbunden och tillräcklig vattning är avgörande för att säkerställa etableringen av växten och dess tillväxt.

Gödsling


Att gödsla din thuja är en viktig del av skötseln för att främja tillväxt och hälsa hos din häck eller träd. Rätt näring bidrar till en tät och grön växt som tål sjukdomar och skadedjur bättre. I det här avsnittet går vi igenom hur du på bästa sätt gödslar din thuja genom säsongerna.

Gödsling

Välj rätt gödsel


Gödseltyp Beskrivning
Konstgödsel Innehåller NPK (kväve, fosfor, kalium) som är essentiella näringsämnen för thuja.
Organiskt gödsel Naturligt gödsel såsom kompost eller kogödsel som förbättrar jordstrukturen och ger långtidsverkande näring.
Långtidsverkande gödsel Friger näringsämnen gradvis, vilket minskar risken för övergödning och är bättre för plantans långsiktiga hälsa.
Specialgödsel för barrväxter Anpassad för just barrväxter som thuja och kan innehålla extra spårämnen som är gynnsamma för dessa växter.

Gödslingsintervall


Gödslingsintervall för thuja
Gödsla tidigt på våren när växten börjar växa.
Upprepa gödslingen ungefär var sjätte vecka under växtsäsongen.
Avsluta gödslingen sent på sommaren för att undvika ny tillväxt som kan skadas av frosten.

Spridning runt plantan


Steg Beskrivning
1 Markförberedelse
2 Gräva plantgrop
3 Placera plantan
4 Fylla tillbaka jord och vattna
5 Skapa en vattengrav runt plantan

Vattning och bevattning


Rätt mängd vatten är avgörande för en thuja häckens hälsa och tillväxt. För att uppnå en frodig och robust häck, är det viktigt att förstå principerna för effektiv vattning och bevattning. Nedanstående avsnitt utforskar de bästa metoderna för att hålla din thuja väl bevattnad under olika årstider och växthusförhållanden.

Vattning och bevattning

Initial vattning


html

Efter plantering av thuja är det viktigt med ordentlig vattning. Ge rikligt med vatten så att jorden kring rotbollen blir genomfuktig. Det är viktigt att jorden inte torkar ut under de första veckorna efter plantering.

Regelbunden bevattning


Thuja behöver regelbunden och tillräcklig bevattning, speciellt efter plantering och under torra perioder. Vattenmängden bör anpassas efter växtens storlek och jordens fuktighetsnivå. För mycket vatten kan dock leda till rotröta.

Användning av mulch


Applicering av mulch runt thuja plantor har flera fördelar. Det hjälper till att bibehålla jordfuktighet, undertrycka ogräs och skydda rotsystemet. Organisk mulch, som bark eller kompost, förbättrar även jordens struktur och näringsinnehåll när den bryts ner. Det är viktigt att inte lägga mulchen för nära växtens stam för att undvika rötproblem. Ett lager på 5-7 cm mulch rekommenderas för att vara effektivt.

Beskärning


html

Beskärning av thuja är en viktig del i skötseln för att bevara häckens form och täthet. Rätt teknik och timing säkerställer en frisk växt som kan motstå sjukdomar och skadedjur. Nedan följer råd för hur och när det är bäst att utföra beskärningen för optimalt resultat.

Beskärning

Tidpunkt för beskärning


Tidpunkt för Beskärning
Våren
Sommar
Tidig höst
 • Bäst tid för lättare beskärning är våren, före tillväxtsäsongen.
 • Undvik beskärning under sen höst och vinter då plantan förbereder sig för viloperiod.
 • Fördjupad beskärning görs bäst under sommar för att minimera skador på plantan.

Rätt tekniker


För att plantera thuja korrekt, följ dessa steg:

 1. Gräv ett plantningshål som är dubbelt så brett och lika djupt som plantans rotklump.
 2. Förbättra jorden genom att blanda den utgrävda jorden med kompost eller mull.
 3. Se till att jordytan på rotklumpen ligger i nivå med marken runtomkring.
 4. Placera thuja plantan i hålet och fyll på med den förbättrade jorden, packa försiktigt runt plantan.
 5. Vattna rikligt för att eliminera luftfickor och ge plantan en god start.

Använd gärna stödpinnar de första åren så att plantan växer rakt.

Avgreningshantering


html

För att hantera avgrenningar på en thuja är det viktigt att beskära plantan regelbundet för att främja en tjock och hälsosam tillväxt. Beskärningen bör ske tidigt på våren innan plantan börjar en ny tillväxtcykel. Skär bort döda, skadade eller sjuka grenar. Forma plantan med omsorg för att inte ta bort för mycket vävnad, vilket kan skada plantan. Det är också rekommenderat att klippa tillbaka till en gren som pekar utåt för att uppmuntra till en öppen tillväxtstruktur.

Sjukdomar och skadedjur


Att plantera thuja innebär inte bara att skapa en vacker häck eller ett grönt insynsskydd. För att hålla dina thujor friska och frodiga är det viktigt att känna till vilka sjukdomar och skadedjur som kan drabba dem. I det här avsnittet går vi igenom de vanligaste problemen och hur du effektivt kan förebygga och hantera dessa. En sund skötsel och rätt åtgärder kan göra stor skillnad för din thuja.

Sjukdomar och skadedjur

Identifiera problem


Identifiera problem med att plantera thuja inkluderar:

 • Anpassning till klimatet: Thuja kan ha svårt att anpassa sig till extremt kalla eller varma klimat.
 • Markförhållanden: Thujor behöver väldränerad jord och kan inte tolerera vattenloggade förhållanden.
 • Sjukdomar: Rotröta, bladvissna och andra sjukdomar kan angripa thujor om de inte sköts ordentligt.
 • Skadedjur: Såsom spinnkvalster och sköldlöss kan orsaka skada på växterna.
 • Plantskydd: Unga plantor kan behöva skyddas mot väder och vind samt vilda djur som kan skada dem.
 • Utrymme: Thujahäckar kan växa sig stora och täta, vilket kräver noggrann planering av utrymme och avstånd vid plantering.

Behandlingsmetoder


Behandlingsmetod Beskrivning
Bekämpa skadegörare Inspektera regelbundet för skadeinsekter som spinnkvalster och lus. Använd rätt bekämpningsmedel vid behov.
Näringsgivning Tillsätt långsamverkande gödsel på våren för optimal tillväxt och hälsa.
Vattning Vattna djupt och regelbundet, speciellt under torra perioder. Undvik vattenloggning vid plantans rötter.
Beskärning Beskär för att forma växten eller ta bort skadade delar. Gör detta under sen vinter eller tidig vår.
Skydd mot kyla och vind Använd växtskyddsprodukter såsom väv eller kåpa under vintern om plantan är ung eller känslig för kyla.

Förebyggande åtgärder


För att förebygga problem vid plantering av thuja bör följande åtgärder övervägas:

 • Plantera i väl dränerad jord för att förhindra rotröta.
 • Anpassa jordmånen med kompost eller trädgårdstorv för bättre näringsinnehåll.
 • Säkerställ rätt ljusförhållanden – soliga till halvskuggiga platser är lämpliga.
 • Vattna regelbundet, särskilt under torra perioder och det första året efter plantering.
 • Använd barkmulch för att hålla fukten i jorden och för att förhindra ogrästillväxt.
 • Observera avståndet mellan plantorna för tillräcklig luftcirkulation och minska risken för sjukdomar.
 • Kontrollera plantorna regelbundet för skadeinsekter och sjukdomar och vidta åtgärder vid behov.

Vinteråtgärder


För att säkerställa att din thuja förblir stark och hälsosam även under de kalla månaderna är det viktigt att vidta vinteråtgärder. Nedan följer några nödvändiga steg för att skydda dina växter från frost, snö och kyliga vindar. Det är dessa åtgärder som kan göra skillnaden mellan en thuja som klarar sig bra genom vintern och en som drabbas av vinterskador.

Vinteråtgärder

Vinterskydd


För att skydda thuja under vintern kan man vidta olika åtgärder. Det är viktigt eftersom kraftig frost och hård vind kan vara skadliga.

 • Använd luftgenomsläppligt växtskyddsnät eller jutesäckar för att skydda mot kraftiga vindar och för starkt solsken.
 • Täck marken runt thuja med ett lager av täckbark eller löv för att skydda rötterna mot låga temperaturer.
 • Vid mycket kraftig snö kan det vara nödvändigt att skaka av snön från grenarna för att förhindra att de bryts.
 • Undvik att använda salt eller kemiska smältmedel nära plantan eftersom det kan skada rötterna.

Särskilda övervintringstips


Förbered för övervintring Under och efter vintern
 • Täck marken runt thujan med ett lager av kompost eller torra löv för att isolera rotsystemet.
 • Wrap stammarna med väv för att ge extra skydd mot kalla vindar och frost.
 • Undvik att gödsla sent på hösten eftersom det kan stimulera ny tillväxt som inte hinner härda innan vintern.
 • Kontrollera växterna regelbundet för skador eller tecken på sjukdomar.
 • Skaka försiktigt av snö från grenarna för att förhindra att de bryts.
 • Vänta med beskärning till tidig vår före ny tillväxtstart.

Snö- och istålighet


Thuja är känd för att vara både snö- och istålig. Den tätväxande barrväxten klarar av tyngden från snö och is utan att ta skada. Det är dock viktigt att regelbundet skaka av tung snö från grenarna för att undvika att de bryts av.